Ask for grace through the intercession of Blessed Maria Domenica

Prayer through the Intercession of Blessed Maria Domenica. (TEXT)

O Holy Trinity,
you who deign to exalt the souls that have glorified you here on earth, grant me I beseech you, through the intercession of Blessed Maria Domenica, the favor that I ask… if it be for your greater honor and glory. May the richness of her deeds replenish mine, so that I may become worthy of your infinite mercy.
Our Father… Hail Mary… Glory…
Holy Trinity, One God, have mercy on us.
Blessed Maria Domenica, pray for us.
God, our Father,
you have given us in Blessed Maria Domenica, the living witness of a woman in constant search for your will. She was fully consecrated to spreading the tenderness of your mercy towards the sick and the suffering. Through her intercession grant me and my loved ones health of body and spirit and the grace that I now ask of you…
Our Father… Hail Mary… Glory…
Blessed Maria Domenica, pray for us.

If you obtain the favors you asked, please contact us.

O Beata Maria Domenica, dahil sa pagibig ng ating Ama at sa gabay ng kanyang Espiritu, inialay mo ang
iyong buong sarili sa pagtulong sa nagdurusang sangkatauhan alinsunod sa mga yapak ni Hesus.
Ipagkaloob mo sa akin at sa making mga mahal sa buhay ang kalusugan ng kaluluwa at katawan at itong
biyayang isinasamo ko sa iyo… (tahimik na banggitin ang kahilingan).

(Magdasal ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria at isang Luwalhati sa Ama)
Beata Maria Domenica, Ipanalangin mo kami.